DISCLAIMER
De content op deze site is bedoeld om kennis over fiscaliteiten die kleven aan de aanschaf, het bezit, en de verkoop van Edelmetaal te verspreiden. De content mag niet worden opgevat als een advies. Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
Ga naar de inhoud

Horizontale Werking Btw Wetgeving

____________________________________________
Laatste Update: 1 juni 2021.

De rode draad waar naar verwezen wordt in de Btw serie, daaraan ook verbonden de horizontale werking van Nationale wetgeving, rijgt ook de Wet OB, de AWR, de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering, maar ook de APV van de Gemeente, tot een werkende eenheid. De APV regelt in elk geval de identificatieplicht in iedere Nederlandse Gemeente bij transacties met ongeregelde of ongebruikelijke goederen, zoals daar zijn goud- en zilverstukken.

Het zal de lezer van de serie Btw artikelen op deze site niet ontgaan (zijn), dat de aanvullend gestelde administratieve verplichtingen, samenhangend met de regeling voor beleggingsgoud, ogenschijnlijk zonder aanvullende strafmaatregelen zijn opgenomen. Behalve dan de flankerende maatregelen, en het belangrijke feit dat de boekhouding om meer redenen dan bij andere belastingplichtigen het geval is verworpen kan worden.
Voor de handelaar in edelmetaal gelden eerst dezelfde regelset als voor een iedere Btw-belastingplichtige. Is er sprake van formele opzet of grove schuld, dan kan de handelaar een boete worden opgelegd van 100%, artikel 67f Artikel AWR. De voorwaarden voor het opleggen van een boete vanwege opzet of grove schuld werden verder neergelegd achter paragraaf 25 en 28 Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst. In het geval van ernstige overtredingen voorziet de AWR in een gevangenisstraf van maximaal zes jaren, of een boete van de vierde tot de vijfde categorie, maximaal 87.000 Euro, artikel 68 e.v. AWR.  

Niet alle gevallen zullen vanwege het bovenstaande strafrechtelijk vervolgd (hoeven) te worden. De AWR voorziet voor veel gevallen in voldoende maatregelen. Het niet nakomen van Btw-vereisten vormt ook een misdrijf, dat nadrukkelijk is beschreven in het Wetboek van Strafrecht. Met een daarbij horend opsporingsregime, en een strafmaat die zijn neergelegd in het Wetboek van Strafvordering.

Artikel 90bis Wetboek van Strafrecht vangt de handelaar al in de fase van het opkopen. Onder opkoper wordt verstaan hij die van opkopen een beroep of een gewoonte maakt. Onder opkopen worden begrepen alle handelingen, hoe ook genaamd, waarmede kennelijk hetzelfde wordt beoogd. Van een gewoonte is strikt genomen sprake in het geval van meer dan eens.
Artikel 437 Wetboek van Strafrecht regelt in het vierde lid wat ongeregelde goederen zijn, goederen die wegens hun aard of uitvoering, hun herkomst of de staat waarin zij verkeren, niet tot de algemeen gangbare goederen kunnen worden gerekend. Het mag duidelijk zijn dat handelbaren edelmetaal tot die goederen behoren. Op het niet identificeren van de koper van dergelijke goederen staat al een maximale gevangenisstraf van zes maanden.

Artikel 552 Wetboek van Strafvordering regelt het handhavingsregime dat ambtenaren belast met de opsporing van de bij artikel 437, 437bis of 437ter van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten, toegang hebben tot elke plaats waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij wordt gebruikt door een handelaar als bedoeld in laatstgenoemde artikelen. Dit regime is van toepassing, ongeacht of de keuze van wel of niet van strafvervolging af te zien is gemaakt. Dat blijkt ook uit artikel 80 AWR en de verwijzing daarin naar artikel 141 Wetboek van Strafvordering.
Afspraak maken? Uitsluitend via:
Terug naar de inhoud