DISCLAIMER
De content op deze site is bedoeld om kennis over fiscaliteiten die kleven aan de aanschaf, het bezit, en de verkoop van Edelmetaal te verspreiden. De content mag niet worden opgevat als een advies. Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
Ga naar de inhoud

Parlementaire Geschiedenis Regeling Voor Beleggingsgoud

____________________________________________
Laatste Update: 1 juni 2021.

Aan het begin van de samenvatting gegeven bij de introductie van de 'the special scheme for gold' (de bijzondere regeling voor beleggingsgoud), neergelegd in de EU Btw-richtlijn staat geschreven, de toelichting gegeven door de Europese Raad over 'de suppletie van de EU Richtlijn BTW voor beleggingsgoud':

'In order to promote the use of gold as financial instrument, this Directive introduces a tax exemption for supplies of investment gold'.

Als het de bedoeling van de Europese Raad was geweest om goud te promoten, dan had de Europese Raad met toepassing van duidelijke taal woorden gebruikt als 'to promote gold', en niet 'promote the use'. Uit de bij de introductie gekozen bewoording blijkt geheel niet dat het de bedoeling is om goud Btw-vrijgesteld aan consumenten te kunnen aanbieden.
En verder:

'Previously, the normal tax arrangements applied to investment gold. Under those arrangements, supplies of investment gold were in principle subject to VAT, but some Member States were authorized on a transitional basis to excempt them. The new Directive eliminates those distortions of competition between Member States and, at the same time, enhances the competitiveness of the Community gold market.'

En:

'Traders in investment gold have special obligations designed in particular to prevent the opportunities of tax fraud resulting from the dual use of gold (industrial and investment gold)'.

De Staatssecretaris formuleert en legt neer in de 'memorie van toelichting' de tekst:

'Een coherente regeling betreffende goud is noodzakelijk, ..., op grond van de in artikel 27 van de Zesde Richtlijn bedoelde vereenvoudigingsmaatregelen of maatregelen tegen belastingontwijking.'

En:

'Bepaalde Lidstaten kenden van oudsher een vrijstelling die ingevolge de Zesde Richtlijn mag worden gehandhaafd. Lidstaten die een dergelijke vrijstelling niet kenden, mogen deze evenwel niet introduceren'.

Voor het jaar 2000 werd in Nederland een transactie met goud getroffen door het verlaagde Btw-tarief van 6%. Van een generieke Btw-vrijstelling na het jaar 2000 kan in Nederland dus geen sprake zijn. En in elk geval de Staatssecretaris begreep dat. De Staatssecretaris gebruikt in de 'memorie van toelichting' ter toelichting van de regeling voor beleggingsgoud niet de teksten door de Europese Raad opgesteld, maar kiest eigen bewoordingen en uitleg.

Een citaat:

'Grote verschillen in de hoogte van Btw-tarieven tussen Lidstaten die geen vrijstelling toepassen, hebben situaties doen ontstaan waarin fictieve vennootschappen werden opgericht voor invoer van goud uit landen met een geringe of geen belastingdruk ten einde dit goud met Btw door te verkopen en te verdwijnen zonder de belasting aan de schatkist af te dragen.'

Veel niet ter zake doende uitleg dus. Btw-fraude rond strikt het Btw-aftrekrecht, bekend als 'carrouselfraude', kenmerkt zicht nu juist doordat die fraude zich ook zonder gesleep van tastbare goederen op laat zetten. Fraude als een papieren aangelegenheid met behulp van valse facturen. De Europese Raad heeft in zo een geval eerder het Verenigd Koninkrijk gemachtigd, om in de handel van op papier aanwezige mobieltjes (tijdelijk) een algemene Btw-verleggingsregeling in te voeren. Nadat de situatie was gegroeid tot een die leidde tot artikelen als die van 'The Independent' met datum 13 juli 2003, met titels als 'Britain's losing billions on the merry-go-round':

'The money swilling round Stoke and the North-West from VAT fraud is reputed to have rejuvenated the local economy. There are said more Ferraris (...) per head of population in Stoke than anywhere else in the country.'

Van een dergelijke situatie rond goud of ander edelmetaal is in Nederland nooit sprake geweest. Er wordt wel lood verkocht als goud, en ten onrecht met toepassing van de Btw-vrijstelling geleverd.

In het geval de lezer uit de 'memorie van toelichting' niet kan destilleren dat goud als 'bewijs aan toonder', als financieel instrument, ongewenste verschuivingen van fiscaal vermogen mogelijk maakt, dan voldoet de toelichting niet aan de vereisten van duidelijkheid. Die verschuivingen van vermogen vormen een veel groter risico op misbruik van recht in algemene Wwft zin, dan Btw-aftrekfraude.

Ook uit de 'memorie van toelichting', hoofdstuk 'Nadere invulling', onder het kopje 'aftrekrecht':

'Tenslotte, eveneens om cumulatie zoveel mogelijk te voorkomen, geldt ook een aftrekrecht voor de producent/bewerker van beleggingsgoud die niet van het optierecht gebruik maakt of kan maken - bijvoorbeeld omdat hij levert aan een particulier die de in rekening gebrachte Btw niet in aftrek zou kunnen brengen - en wel voor de Btw die is begrepen in goederen en diensten die verband houden met de productie van beleggingsgoud of met de omzetting van niet-beleggingsgoud in beleggingsgoud.'

Het begrip 'particulier' moet niet worden verward met 'consument'. Het begrip particulier wordt breed gebruikt in de Nationale rechtspraak, en wel op een manier zoals wij goeddeels uit de volksmond kennen. In het kader van het Unierecht, en daarmee van de Wet OB, zijn we echter gewoon met het begrip particulier te duiden: 'alle subjecten die niet als overheid zijn te kwalificeren, al dan niet een rechtspersoon, al dan niet een ondernemer.' Een consument, de verbruiker voor de Btw, wordt in elk geval niet met 'particulier' aangesproken blijkt ook later uit de woorden van de Staatssecretaris. En het venijn zit juist in 'de omzetting van niet-beleggingsgoud in beleggingsgoud'. Niet-beleggingsgoud is een lang woord voor goud (dat niet kwalificeert als beleggingsgoud).

Een gesuggereerde dubbele betekenis van het woord 'particulier' is hoe dan ook meer dan ongelukkig te noemen. Vooral omdat de 'particulier' en andere 'niet-aftrekgerechtigden' geen verzekerde rechtspositie hebben gekregen middels een regeling in de AWR, of ergens anders in de Nationale Wetgeving waarnaar verwezen kan worden. Daartoe overweegt het HvJ EG:

'De eenvormige toepassing van het Gemeenschapsrecht en het gelijkheidsbeginsel gebieden, dat de bewoording van een gemeenschapsrechtelijke bepaling die voor de vaststelling van haar betekenis en draagwijdte niet nadrukkelijk naar het recht van de Lidstaten verwijst, in de regel in de gehele Gemeenschap autonoom en op eenvormige wijze worden uitgelegd (arresten 18 januari 1994, Ekro, 327/82; 19 september 2000 Linster, C-287/98).

En het door de Staatssecretaris gehanteerde begrip van de 'niet-aftrekgerechtigden' lijkt te betekenen iets als 'niet-belastingplichtige ondernemers' of 'vrijgestelde ondernemers', maar deze Btw-figuren bestaan niet.

Achter 'Budgettaire en personele aspecten', neergelegd in de 'memorie van toelichting' staat geschreven dat:

'Met betrekking tot de budgettaire effecten van het Wetsvoorstel is het volgende van belang. De beschikbare statistische gegevens zijn onvoldoende gedetailleerd om de omvang van de budgettaire effecten exact te bepalen. Uit berekeningen die zijn gemaakt in het kader van de afdracht eigen middelen zou echter kunnen worden afgeleid dat het Wetsvoorstel voor Nederland tot een budgettair nadeel van enkele miljoenen guldens kan leiden. Degenen die daarvan profiteren zijn in beginsel particulieren en andere niet-aftrekgerechtigden aan wie in plaats van het verlaagde Btw-tarief (met name voor bepaalde staven en plaatjes) of in plaats van het algemene Btw-tarief (voor gouden munten), in de toekomst geen Btw meer in rekening wordt gebracht voor geleverd beleggingsgoud. Voorwaarde daarbij is uiteraard wel dat het Btw-voordeel volledig wordt doorgegeven aan de afnemers.'

Ook met dit laatste citaat werd niet neergelegd dat in het geval de 'particulier' of een andere 'niet-aftrekgerechtigde' profiteert van de Btw-vrijstelling, het profijt tot stand komt zonder misbruik van recht. Het betreft slechts een rekenkundige uitleg die op zich zelf klopt.

Dan nog de evaluatie in de Tweede Kamer van de 'regeling voor beleggingsgoud'.

Citaten:

'De markt van beleggingsgoud is een kleine markt. Op deze markt opereren slechts een paar partijen, enkele banken en handelaren in (beleggings-)goud. De omzetten zijn daarmee ook beperkt van omvang. Het aspect handel in beleggingsgoud speelt als zodanig voor de Belastingdienst geen grote rol en heeft niet het karakter risicovol gekregen'.

'Uit een onderzoek bij marktpartijen blijkt dat het niet bezwarend is om aan de verplichtingen voor de vrijstelling te voldoen. In het kader van andere regelgeving moet ook al aan bepaalde informatieverplichtingen voldaan worden.'

Die laatste verwijzing slaat niet alleen op de Horizontale werking van Nationale Wetgeving, die verwijst ook naar de Verticale werking van het Unierecht. Die samenhang blijkt formeel ook te bestaan. Bepaalde straffen voor vergrijpen gepleegd in het kader van de 'regeling voor beleggingsgoud' zijn niet te vinden in de AWR of Wet OB, maar in het Wetboek van Strafrecht en Strafvordering.

'De verplichtingen vanuit artikel 28n Wet OB en 29d Uitvoeringsbeschikking OB voor beleggingsgoud kunnen hiermee, voor een groot deel, gecombineerd worden. Het overblijvende deel geeft geen verdere problemen. Aangenomen kan worden dat er geen sprake is van vermenging van de beleggersmarkt en de consumptie- productiemarkt.'

Vermenging van de beleggersmarkt met de consumptiemarkt wordt dus uitdrukkelijk niet beoogd of wenselijk verklaart. De particulier kan bij de handel in goudbaren dus niet de rol van 'consument' vervullen.

'De invoering van de vrijstelling van OB heeft niet aantoonbaar geleid tot een opleving van de markt in beleggingsgoud. De beweegredenen om beleggingsgoud aan te schaffen worden beïnvloed door het feit dat dat goud vrij van Btw is geworden. Andere factoren zoals marktomstandigheden en politieke sentimenten zijn eerder beslissend om over te gaan tot een belegging in goud.

Let goed op. Let goed op het verschil van betekenis door het dubbele woordgebruik dat dat, inplaats enkelvoudig. Het dubbele woordgebruik levert een geheel andere betekenis op dan dat goud vrij van Btw is geworden, namelijk dat dat goud vrij van Btw is geworden. Lees dan ook uitdrukkelijk de keuze tussen beleggingsgoud en goud als kieskeurig en juist geformuleerd, ook op deze site. Transacties met goud kwalificeren niet voor de Btw-vrijstelling, en daarom is er dan geen sprake van beleggingsgoud maar van goud.

Om een of andere reden wil Nederland, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Polen, dat de goudmarkt toegankelijk is voor iedereen. Met of zonder BTW-nummer op het moment van koop en verkoop, zolang de transactie met (beleggings-)goud zich beperkt tot €10.000. Die keuze van de Lidstaat is toegestaan. Maar deze bestuurlijke en Nationale wens verandert niets aan het feit dat de 'regeling voor beleggingsgoud' als geheel een regeling (bestemd voor alle Europese ingezetenen) binnen het Unierecht is, en niet slechts voor een deel.
Raoul R.P. Renique
Afspraak maken? Uitsluitend via:
Terug naar de inhoud