DISCLAIMER
De content op deze site is bedoeld om kennis over fiscaliteiten die kleven aan de aanschaf, het bezit, en de verkoop van Edelmetaal te verspreiden. De content mag niet worden opgevat als een advies. Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
DISCLAIMER
Aan de informatie op www.europtie.nl kunnen geen rechten worden ontleend. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie vermeld op www.europtie.nl. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites.
Ga naar de inhoud

Verticale Werking EU Wetgeving

______________________________________
Laatste Update: 1 juni 2021.

In de Wet OB is niet een duidelijke verwijzing naar Wwft wetgeving opgenomen, zoals de Btw-richtlijn die met artikel 356 Btw-richtlijn wel bevat. De Wwft is goeddeels een invoering van de bepalingen uit de Richtlijn tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen van geld en financiering van terrorisme 2005/60/EG.

Het ligt politiek gevoelig. Maar met de Algemene Douanewet en de Wet OB bestaat er al iets als een Fiscale Unie. Ook wel de Transfer Unie genoemd. Deze regelgeving betreft immers grotendeels implementatie van het Unierecht. En een deel van de afdrachten van een Lidstaat aan de Unie zijn op Btw-inkomsten gebaseerd.
In het geval een Lidstaat bij het implementeren van een Richtlijn keuzerecht heeft, dan bestaat deze vrijheid om fraude en misbruik effectief te kunnen bestrijden. Op een voor de Lidstaat geschikte wijze die aansluit op nationale gebruiken en gewoonten. Dat is niet anders bij de inning van Btw (en accijnzen).

De eerste gesprekken tussen Lidstaten om tot een regeling voor goud te komen, tot een aanpassing van toen de Zesde Btw-richtlijn, vinden direct na de crisis van 1987 plaats. Leidend tot 'Councel Directive 1998/80/EC of 12 october 1998, supplementing the common system of value added tax and amending Directive 77/388/EEC', bekend gemaakt met Official Journal L281, 17 october 1998.

De parlementaire geschiedenis en de implementatie binnen Nederlandse wetgeving valt te volgen via de (memorie van toelichting Staatssecretaris W.A.F.G. Vermeend (de latere UBO van Amsterdam Gold), verslagen vaste Kamercommissie) stukken van de Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, de Koninklijke Boodschap, over Voorstel van Wet 26 467, nummers 1 tot en met 5, Eerste Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1999-2000, 26 467, nummer 25, Brief Staatssecretaris Vergaderjaar 2005-2006, 30 300 IXB, nummer 24.

De implementatie van de Btw-richtlijn blijkt een tweetrapsraket te zijn. Een deel gaat de heffing van belasting aan, het andere deel van de raket is een justitieel deel. Met dat deel hangt samen een Uitvoeringsbesluit dat werd medeondertekend door de Minister van Justitie A.H. Korthals. Wat niet gewoonlijk is voor besluiten die uitsluitend de belastingen aangaan. Dat besluit betreft artikel 12 Wet OB en de flankerende maatregelen zoals die op deze site toegelicht zijn. Zie ook het Staatsblad 1999-510 en Staatsblad 2009-615. De ongewoonheid blijkt ook uit artikel 94 Grondwet, in vergelijk met de behandeling en introductie van deze regelgeving.

En ik durf de stelling wel aan, er bestaat ook een Strafrecht Unie. En die werd mede georganiseerd met behulp van de Btw-richtlijn. En dat de Btw voor dit doel werd gekozen is niet vreemd te noemen. De Btw bevat Unie Wetgeving toegepast binnen alle Lidstaten. En de Verticale Werking van het Unierecht laat zich via de Btw-wetgeving van Nederland voelen. Tot en met toepassing of uitvoering van de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering.
Afspraak maken? Uitsluitend via:
Terug naar de inhoud